Công ty BCE công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm