Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương công bố nghị quyết số 2 của HĐQT năm 2018