Công ty Becamex BCE giải trình chênh lệch LNST trong BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2022, tải file 

TẠI ĐÂY