Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương xin Công bố thông tin đến quý cổ đông về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho báo cáo tài chính 2022. Quý Cổ đông vui long tải file tại đây