Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020